Nieuws

Wij houden u graag op de hoogte van recent nieuws

VvE Beheerjuni 12, 2021VvE en incasso: de borgstelling

Het is vrij gebruikelijk dat de eigenaar van een appartement feitelijk niet in het appartement woonachtig is. Veel eigenaars kiezen er in de huidige markt voor een appartement te verhuren of in gebruik te geven.

De VvE kan op basis van art. 5:128 BW verlangen van de eigenaar en huurder/gebruiker dat een getekende gebruikersverklaring wordt overgelegd, zodat bekend is wie in het appartement woont. De huurder/gebruiker verklaart hiermee dat hij zich aan de voor de eigenaars geldende regels zal houden. Hierover is aanvullende regelgeving te vinden in de verschillende Modelreglementen, zie bijvoorbeeld art. 35 van Modelreglement 2006.

Een regeling uit de Modelreglementen waar in de praktijk nog weinig gebruik van wordt gemaakt is de borgstelling. Zie bijvoorbeeld art. 36 Modelreglement 2006. Wanneer een eigenaar van het appartementsrecht de (voorschot-)bijdragen niet aan de VvE voldoet, kan de VvE zich wenden tot de huurder/gebruiker. De VvE kan van de huurder/gebruiker te allen tijde verlangen dat hij zich jegens de VvE als borg verbindt voor de eigenaar, voor wat betreft hetgeen de eigenaar aan de VvE verschuldigd is of zal worden.

De borgstelling door de huurder/gebruiker kan echter alleen per toekomstige datum. Ook is borgstelling pas mogelijk nadat (het bestuur van) de VvE per aangetekende brief aan de huurder/gebruiker meedeelt dat de VvE van deze bevoegdheid gebruik gaat maken. De borgstelling kan maandelijks nooit hoger zijn dan de door de huurder/gebruiker aan de eigenaar verschuldigde huurpenningen of gebruikersvergoedingen.

Met de borgstelling heeft de VvE dus een extra verhaalsmogelijkheid in het geval een eigenaar zijn (voorschot)bijdragen niet voldoet.

Bron: Rijssenbeek Advocaten