Nieuws

Wij houden u graag op de hoogte van recent nieuws

VvE Beheerjuli 28, 2021VvE en het auteursrecht van de architect

Bij het verbouwen van een appartement kan het architectonisch uiterlijk van het gebouw wijzigen. In de Modelreglementen is geregeld dat in dat geval een eigenaar toestemming dient te vragen aan de vergadering van eigenaars. Daarnaast kan het zijn dat een architect zich beroept op zijn auteursrecht. Maar wanneer slaagt een dergelijk beroep?

In de Auteurswet is bepaald dat bouwwerken auteursrechtelijk worden beschermd. Het auteursrecht ontstaat zodra sprake is van een ontwerp of een bouwwerk. Een architect kan zich verzetten tegen elke wijziging, misvorming of verminking van zijn werk, die nadeel zou kunnen toebrengen aan zijn eer of goede naam.

Bij een ‘eenvoudige’ wijziging in het werk, kan een architect zich daartegen enkel verzetten als zijn verzet niet in strijd is met de redelijkheid. Bij de beoordeling of in strijd wordt gehandeld met de redelijkheid, dient een belangenafweging te worden gemaakt tussen de belangen van de architect en de belangen van de eigenaar.

Wanneer de verandering van het werk als een verminking of misvorming kan worden aangemerkt, heeft de architect het absolute recht zich te verzetten tegen een dergelijke aantasting van zijn werk. In dat geval vindt geen belangenafweging plaats. Ook als de eigenaar op zich een redelijk belang heeft, is een misvorming of verminking dus niet toegestaan. De vraag blijft wanneer sprake is van slechts een wijziging en wanneer sprake is van verminking. Bij de beantwoording van deze vraag doet vooral de mate van exclusiviteit van het gebouw ertoe. Afhankelijk van de omstandigheden kan beoordeeld worden of sprake is van verminking of een wijziging. Bij het verbouwen van een appartement is het in ieder geval raadzaam rekening te houden met het auteursrecht van de architect.

Bron: Rijssenbeek Advocaten