Nieuws

Wij houden u graag op de hoogte van recent nieuws

Geen categoriemei 24, 2022Kan hoogte servicekosten bij koop appartement leiden tot non-conformiteit of dwaling?

Stel dat bij de aankoop van een nieuwbouw appartement aan de koper wordt meegedeeld dat de servicekosten € 300,– á € 400,– per maand bedragen. Uiteindelijk worden de servicekosten vastgesteld op bijna € 550,– per maand. Kan de koper in die situatie de koop dan nog (gedeeltelijk) ontbinden of heeft hij recht op schadevergoeding?

Over deze kwestie heeft de rechtbank Limburg zich vrij recent uitgelaten. In die zaak heeft koper zijn vordering ten opzichte van de verkoper (een projectontwikkelaar) onderbouwd met een beroep op non-conformiteit (art. 7:17 BW). Op grond van die bepaling is een verkoper verplicht een zaak af te leveren die in materieel opzicht aan de overeenkomst beantwoordt. Eigenlijk ziet die bepaling op een gebrek van feitelijke aard. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan asbest in de woning of aan aantasting van de dakconstructie door schimmel of houtrot. Volgens de rechtbank behoort de hoogte van de servicekosten niet tot de materiële aspecten van het appartement. Om deze reden slaagt de vordering op grond van non-conformiteit hier niet.

Het beroep op dwaling omdat de projectontwikkelaar zou hebben gezwegen over de te hoge servicekosten slaagt evenmin. Nadat aan koper eerst is medegedeeld dat de servicekosten tussen € 300,– en € 400,–  per maand zouden bedragen, heeft koper voorafgaande aan de koop een conceptbegroting gezien waaruit bleek dat de maandelijkse servicekosten naar verwachting bijna € 500,– zouden bedragen. Dat de definitieve servicekosten uiteindelijk zelfs nog iets hoger dan € 500,– uitvielen, is een omstandigheid die voor rekening en risico van koper komt. Dit, omdat hij naar aanleiding van de conceptbegroting geen vragen aan de projectontwikkelaar heeft gesteld over de hoogte van de servicekosten en zich niet nader heeft laten informeren voordat hij tot ondertekening van de koopovereenkomst overging, terwijl het volgens de rechtbank wel op zijn weg lag dat te doen.

Uit deze uitspraak blijkt dat te hoge servicekosten niet leiden tot non-conformiteit. Bovendien is van dwaling geen sprake wanneer de koper onvoldoende onderzoek doet naar de hoogte van de servicekosten.

Bron: Rijssenbeek Advocaten